VEDTÆGTER FOR SVØMMEKLUBBEN JET 

§1 HJEMSTED OG NAVN

1. Foreningens navn er Svømmeklubben JET. 

2. Foreningen er stiftet d. 5.juli 1973. 3. Foreningens hjemsted er Pandrup. 

§2 FORMÅL

1. Foreningens formål er at skabe mulighed for svømning for alle. 

2. Udøvelse af foreningens virksomhed skal til enhver tid være i overensstemmelse med såvel foreningens som den tilsluttede svømmeunions vedtægter (DANSK SVØMMEUNION). 

§3 TILSLUTTEDE ORGANISATIONER

1. Foreningen består ved oprettelsen af svømmeklubben JET. 

2. Foreningen kan efter deres fremsat anmodning midlertidigt optage andre foreninger, der kan tilslutte sig foreningens formålsparagraffer som medlem i foreningen. Optagelsen forelægges førstkommende generalforsamling til endelig afgørelse. 

§4 BETINGELSE FOR MEDLEMSKAB 

1. Foreningen optager medlemmer i henhold til gældende love under DIF. Bestyrelsen har ret til i særlige tilfælde at nægte optagelse i foreningen under hensyn til pågældendes vandel eller andre forhold. Indmeldelse skal ske via foreningens hjemmeside eller til foreningens administration. Medlemmer kan orientere sig om foreningens vedtægter på foreningens hjemmeside. 

2. Kontingent fastsættes af bestyrelsen. Kontingentet betales ved tilmelding på klubbens hjemmeside. Indenfor en 3 ugers prøveperiode efter holdstart kan kontingentet refunderes. Herefter er der ingen fortrydelsesret 

3. Bestyrelsesmedlemmer og dennes husstand samt æresmedlemmer er kontingentfrie. 

§5 UDMELDELSE

1. Udmeldelse kan ske ved at medlemmet sletter sin profil på klubbens hjemmeside. Foreningen er ikke forpligtet til at refundere kontingentet efter prøveperioden jf. §4 stk 2 

§6 UDELUKKELSE AF FORENINGEN

1. Ethvert medlem som ikke overholder foreningens vedtægter, skader foreningens interesser eller omdømme eller gør sig skyldig i groft brud på, hvad der er at regne for sømmeligt, kan af bestyrelsen ekskluderes. Eksklusion kræver, at 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt herfor. Indsigelser skal ske til formanden for svømmeklubben. 

§7 FORENINGENS ORGANISATION

1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

2. Stemmeret kan kun udøves personligt, og kun af aktive medlemmer som er fyldt 18 år, som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret har endvidere forældre til medlemmer under 18 år, hvis forældrene ikke i forvejen er medlem af foreningen. Dog kun én forældrestemme pr. barn. 

3. Valgbare er de i stk. 2 nævnte medlemmer. Intet medlem kan indvælges i bestyrelsen, medmindre omtalte medlem er tilstede på generalforsamlingen eller der fra medlemmet foreligger skriftligt tilsagn om at være indforstået med valget. 

§8 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

1. Generalforsamlingen afholdes hvert år i første kvartal med 14 dages varsel ved annoncering på hjemmesiden. 

DAGSORDEN: 

1) Valg af dirigent

 2) Formandens beretning 

3) Fremlæggelse af revideret regnskab og budget 

4) Indkomne forslag 

5) Valg til bestyrelsen. Ulige år er 3 personer på valg. Lige år er 4 personer på valg. 

6) Valg af suppleanter 

7) Evt. vedtægtsændringer 

8) Evt. 

2. Generalforsamlingen ledes af en på generalforsamlingen valgt ordstyrer, og alle afstemninger skal foregå skriftligt eller ved håndsoprækning. 

3. På generalforsamlingen aflægger formanden beretning om foreningens virke i det forløbne år, ligesom formanden skal gøre rede for evt. planer af betydning for foreningens trivsel i det nye år. 

4. Kassereren aflægger det reviderede regnskab og redegørelse for gæld, formue og budget. Regnskabet afsluttes pr. 31.12 hvert år. 

5. Der vælges henholdsvis 4 eller 3 bestyrelsesmedlemmer jf. § 11, stk. 1 samt 2 suppleanter og 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, som vælges for et år ad gangen. Suppleanter er de, som får flest stemmer efter de valgte. 

6. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde senest 8 dage før denne. Forslag, der ikke er påført dagsordenen, kan ikke vedtages.

§9 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

1. Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles mindst 14 dage før af bestyrelsen eller når 15 medlemmer af de stemmeberettigede indsender skriftlig anmodning, med opgivelse af emne, til bestyrelsen. 

§10 BESTYRELSE

1. Foreningens anliggender varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen. Der afgår henholdsvis 4 eller 3 bestyrelsesmedlemmer ved valg. Udgår et eller flere medlemmer af bestyrelsen indenfor en generalforsamlingsperiode, indtræder suppleanterne i bestyrelsen. 

2. Bestyrelsen konstituerer sig selv og er beslutningsdygtig, når der er mindst 4 bestyrelsesmedlemmer til stede. Dette forudsætter dog at samtlige bestyrelsesmedlemmer er indkaldte. 

3. I tilfælde af lovlig hindring, sygdom eller lignende, kan et bestyrelsesmedlem afgive en skriftlig mening om et eller andet, hvortil der skal tages stilling, når medlemmet på forhånd er skriftligt orienteret af formanden. Genpart af formandens brev skal på forlangende af de øvrige bestyrelsesmedlemmer fremlægges på mødet. 

4. Evt. optagelse af lån i foreningens aktiver kan kun foretages efter en forudgående vedtagelse på en generalforsamling. 

5. Kassereren drager omsorg for, at foreningens midler, anbringes på betryggende vis i banker. 

6. Foreningen er tegningsberettiget ved kasserer, formand og et bestyrelsesmedlem 

7. Alle i bestyrelsen må medvirke til at der skabes gode og ordnede forhold i foreningen og beskytte foreningens aktiver, ligesom enhver må medvirke til at skabe respekt om foreningens navn. 

§11 FORMANDEN

1. Alle møder varsles mindst 1 dag forinden, generalforsamlingen dog mindst 14 dages varsel. 

2. Formanden repræsenterer foreningen udadtil og er i retsforhold berettiget til at optræde på foreningens vegne, såfremt denne har den øvrige bestyrelsesbemyndigelse. 

3. I formandens fravær overtager næstformanden dennes funktioner, og er i øvrigt formanden behjælpelig med ledelsen af foreningen. 

4. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

5. Bestyrelsen har i tilfælde, hvor der må skønnes at være nødvendigt ud over den daglige driftsøkonomi fuldmagt til at disponere selvstændigt for kr. 2000,00 

§12 UDVALG

1. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov, og disse er forpligtede til at rette sig efter de af bestyrelsen fastsatte udvalgsbestemmelser. Udvalg er ikke beslutningsdygtige, men refererer til bestyrelsen, som er beslutningstager. 

§13 VEDTÆGTSÆNDRINGER

1. Ændringer af og tilføjelser til disse vedtægter, kan kun ske på ordinære generalforsamlinger, og skal ske med mindst ¾ majoritet. 

§14 FORENINGENS OPLØSNING

1. Foreningens totale opløsning kan kun ske når mindst ¾ af foreningens medlemmer stemmer herfor. 

2. I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue der er i behold anvendes til idrætslige eller kulturelle formål i Jetsmark området. Midlerne fordeles af den afgåede bestyrelse. 

Vedtægterne er revideret og vedtaget på ordinær generalforsamling den 13.03.2024

Hold i dag

Instagram